name

fun Tag<HTMLMetaElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLAnchorElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLImageElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLIFrameElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLEmbedElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLObjectElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLParamElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLMapElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLFormElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLInputElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLButtonElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLSelectElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLTextAreaElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLKeygenElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLOutputElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLFieldSetElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLSlotElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLAppletElement>.name(value: Flow<String>)
fun Tag<HTMLFrameElement>.name(value: Flow<String>)